Spracovanie osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 • Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci predávajúceho sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 • Kupujúci má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona, je možné uplatniť,  v prípade ak sa kupujúci domniev, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 • Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia realizovanej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci realizácie objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 • Predávajúci poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene predávajúceho spracúval jednorázovo osobné údaje v rozsahu: e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia. Kupujúci nemá povinnosť daný formulár vyplňať.
 • Webová stránka predávajúceho zaznamenáva IP adresu kupujúceho, informácie o čase, ktorý strávil prezeraním jednotlivých stránok a informácie o tom z akých stránok k predávajúcemu prišiel. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané v počítači kupujúceho a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Vďaka týmto súborom dokáže predávajúci ponúknuť kvalitnejší obsah stránok a ich lepšie zobrazovanie. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google a podobne.
 • Súbory cookies si kupujúci môže kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach vlastného internetového prehliadača. Kupujúci môže odmietnuť zbieranie súborov cookies zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači.
© 2019 LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
Doprava zdarma nad 150 eur do 10 kg.